1. Alle verzendingen, zelfs franco, geschieden op risico en kosten van de geadresseerde.
 2. Onze aanbiedingen zijn bedoeld zonder verbintenis van onzentwege en onder voorbehoud van verkoop. Onze prijzen kunnen aangepast worden, zelfs na het sluiten van de overeenkomst, in dezelfde verhouding als de wijziging aan lonen, sociale lasten, taksen, de prijs van materialen en de vervoerskosten.
 3. Overdrachttaks en/of BTW alsook alle vervoerskosten vallen steeds ten laste van de koper.
 4. KLACHTEN: Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn. Zij moeten schriftelijk en rechtstreeks aan onze firma geadresseerd worden en moeten ons bereiken, op straffe van verval: A) voor klachten die de goederen betreffen: binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen. B) voor klachten die de factuur betreffen: binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 5. De leveringstermijnen zijn niet bindend en worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract noch tot enige eis tot schadevergoeding vanwege de besteller- koper.
 6. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van kapitaal, rente en bijhorende kosten. De koper is niettemin volledig aansprakelijk voor onze goederen en is integrale verantwoording verschuldigd bij eventueel verlies ervan.
 7. Indien de klant een bestelling of een gedeelte van een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe ons te vergoeden voor alle kosten en gederfde winst, geschat en vastgesteld op 30 % van het bedrag van de geannuleerde bestelling, met een minimum bedrag van 25€ dit onverminderd ons recht de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 8. Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Saintes. In geval van niet- betaling op de vervaldag zullen alle facturen van rechtswege verhoogd worden met een verwijlintrest van 12 % per jaar tot de dag van betaling, de maand gedurende dewelke de betaling plaats grijpt tellende voor een volle maand, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, dit in afwijking van de voorschriften van artikel 1146 B.W.
 9. KORTING: Er worden geen kortingen toegestaan tenzij deze uitdrukkelijk gestipuleerd op de voorzijde van het contract. Toegestane kortingen gelden alleenlijk en slechts mits contante betaling van de factuur.
 10. TERUGGAVE VOORSCHOTTEN: De door de koper betaalde voorschotten dienen in geen geval teruggegeven te worden en blijven steeds en zonder enige uitzondering definitief verworven aan de verkoper onverminderd dezes andere welkdanige rechten.
 11. TERUGNAME: Geleverde goederen worden nooit teruggenomen.
 12. WAARBORG OP DE GELEVERDE GOEDEREN: Er wordt geen waarborg op de geleverde goederen toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders bedongen en vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 13. TRANSFORMATIES GEDAAN DOOR DE KOPER: Welkdanige transformaties uitgevoerd door de klant- koper aan de geleverde goederen, ontslaan de verkoper integraal en definitief van elke aansprakelijkheid omtrent de geleverde goederen.
 14. STRAFBEDING. In geval van niet integrale betaling op de gestelde vervaldag verliest de koper ipso facto alle recht op eventuele korting en zal het factuurbedrag bij rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van 25€, bij wijze van conventioneel strafbeding, onverminderd alle kosten en zonder dat ingebrekestelling vereist is (artikel 1147 en 1152 B.W.)
 15. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank te Brussel, of van de Vrederechter te Halle.
 16. Wij aanvaarden in geen enkel geval andere verkoopsvoorwaarden dan deze hierboven vermeld, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door ons verstrekt.
 17. Deze voorwaarden worden beschouwd als gelezen en goedgekeurd door onze klanten.